เริ่มแล้ว…ขึ้นทะเบียนขยายเวลาการทำงานแรงงานต่างด้าว

tp-ขึ้นทะเบียน1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นับเป็นวันแรกที่ได้มีการเปิดขึ้นทะเบียนขยายระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 และ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยวันแรกนี้ การขึ้นทะเบียนที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าใดนัก มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนไม่เกิน 200 คน ซึ่งขั้นตอนก็จะมีการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสุขภาพ ตรวจโรค เอ็กซเรย์ และรับบัตร แต่ก่อนที่จะมาดำเนินการที่ศูนย์ นายจ้างจะต้องไปติดต่อขอทำใบนัดที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  นายจ้างต้องนัดด้วยตนเอง แล้วให้มาดำเนินการตามใบนัด

สำหรับยอดจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องมาขึ้นทะเบียนขยายระยะเวลา จะเป็นในกลุ่มประมง 1,200 คน และแปรรูปสัตว์น้ำ 43,000 คน รวมทั้งผู้ติดตามด้วย แต่คาดว่าจำนวนผู้ที่มาขึ้นทะเบียนอาจมีประมาณครึ่งเดียว เพราะส่วนใหญ่จะไปดำเนินการทำพาสสปอร์ต ที่เป็นหลักฐานการอยู่ในราชอาณาจักร โดยการขึ้นทะเบียนนี้จะเปิดไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

tp-ขึ้นทะเบียน2 tp-ขึ้นทะเบียน3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว