เริ่มแล้ววันนี้!!! พ.ร.บ. จราจรทางบก ฉบับใหม่ ห้ามยึดใบขับขี่

WEB-02

จราจร1

พ.ต.ท.วุฒิชัย ทวีกาญจนวัฒน์ สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ได้ชี้แจง เรื่อง พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20   ก.ย. นี้เป็นต้นไป โดยห้ามยึดใบขับขี่ แต่ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบขับขี่ดิจิตอล หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแทนฉบับจริงได้ โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ก็ได้เริ่มใช้นโยบายดังกล่าวทันที

จราจร2

สำหรับการประกาศใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 กับการยกเลิก เรียกเก็บใบอนุญาต ขับขี่ ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง การรณรงค์สร้างช่องทางการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเคารพกฎหมายจราจร มีวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง

จราจร3

โดย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 140 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 ในการออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจะไม่เรียกเก็บใบขับขี่ของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร อีกทั้งหากไม่พบตัวผู้ขับขี่ และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ตามมาตรา 140 วรรคสองฯ โดยให้ส่งใบสั่ง พร้อมด้วยพยานหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ เพื่อให้ชำระค่าปรับ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งนั้น ส่วนผู้ขับขี่เอง ก็จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิม หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า ใบขับขี่ดิจิทัล และต้องแสดงต่อตำรวจจราจร เมื่อถูกเรียกตรวจ โดยใบขับขี่ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเปิดจากแอปพลิเคชั่น ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่สามารถก็อปปี้หน้าจอ หรือใช้ภาพถ่ายแทนได้

จราจร4

ส่วนในประเด็นกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่มีการยึดใบขับขี่แล้ว จะทำให้ผู้ที่ทำผิดกฎจราจร  ไม่ไปชำระค่าปรับตามใบสั่งนั้น  ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประสานงาน และวางมาตรการ ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบสั่งของตำรวจในแต่ละพื้นที่กับฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก เมื่อผู้ขับขี่ไม่ยอมชำระค่าปรับ เมื่อไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปี กรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบจากระบบ หากพบว่ามีค่าปรับที่ค้างชำระ นายทะเบียนจะรับชำระภาษี และออกหลักฐานการชำระภาษีชั่วคราวให้เท่านั้น และใช้ได้เพียง 30 วัน จนกว่าจะชำระค่าปรับเสร็จสิ้น จึงจะได้ใบแสดงการเสียภาษีฉบับจริง เมื่อใบแทนแสดงการเสียภาษีชั่วคราวหมดอายุ ผู้ขับขี่ก็จะมีความผิด คือ ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

สำหรับวิธีดาวน์โหลดใบขับขี่ดิจิทัล สามารถโหลดใช้งานใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้งแอนดรอยด์ และ IOS โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCE  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ให้ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล์ เพื่อรับรหัส OTP ทางอีเมล จากนั้นให้ตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ จำนวน 6 หลักสามารถสแกน QR Code หลังใบอนุญาตขับรถเข้าสู่เมนู เพื่อแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง

 

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว