เยี่ยมชม อย.น้อย

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2562 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการ อย.น้อย ร่วมรณรงค์พฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืน โดยมีนายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม, นครปฐม ครู อาจารย์ และนักเรียน อย. น้อย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ด้วยภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งนอกจากการกำกับและตรวจสอบด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้วยังส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เลือกซื้อและบริโภคได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทันโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง ซึ่ง อย.น้อย เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่ อย. สร้างขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน โดยกิจกรรมที่นักเรียน อย.น้อยดำเนินการ เช่น การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ทั้งในโรงอาหารและร้านค้ารอบโรงเรียน หากพบว่ามีสารปนเปื้อน จะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปรับปรุง รวมทั้งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนรอบโรงเรียน โดยได้มีการรณรงค์ต่อเนื่องและได้เริ่ม ขยายเครือข่าย อย.น้อย ตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมีโรงเรียนสมาชิก อย. น้อย กว่า 13,800 โรงเรียน มีนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปี กว่า 300,000 คน

สำหรับในวันนี้ อย. ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรม อย. น้อย ซึ่งโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ อย. น้อย ที่มีพัฒนาการในส่วนของการทำกิจกรรม อย. น้อย อย่างเข้มแข็ง โดยได้รับรางวัลประกวดโครงการ อย.น้อย ระดับประเทศ  ระดับเขต  และระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับสูงสุดของมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการ อย.น้อย ของ จ.สมุทรสาคร มีการนำแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนไปสอนในระดับชั้นเรียนต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ให้ความรู้ในชุมชน ทั้งภายในและนอกโรงเรียนในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จัดเสียงตามสายและป้ายนิเทศ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร รณรงค์หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อใช้ยาอย่างสมเหตุผล อ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสำอางก่อนซื้อและใช้ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับชุมชน รวมทั้งมีการขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนเครือข่ายอีกมากกว่า 40 โรงเรียนด้วยเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการ อย. น้อย จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้บริโภคที่สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัยนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป

                                               

footer_master footer_master footer_master footer_master

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว