เมืองนำร่องเทศบาลตำบลนาดี

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนาดี ร่วมกับมูลนิธิบูรณนิเวศ โดยการสนับสนุนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ หรือ UN ESCAP และ UN-Habitat ได้เปิดโครงการเมืองนำร่องเทศบาลตำบลนาดีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน โดยวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของโครงการ ที่ได้มีการเชิญตัวแทนจากโรงงาน สถานประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน เยาวชน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มาร่วมประชุมเพื่อพูดคุยและหาแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคลองสี่วาพาสวัสดิ์ให้กลับมามีชีวิตชีวาและใช้ประโยชน์ได้

ซึ่งโครงการนี้ทางประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ลงนามในเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน เพื่อการพัฒนายั่งยืนในปี 2573 ตั้งเป้าต้องทำให้สำเร็จ17 เป้าหมาย ให้บรรลุผลสำเร็จทั่วโลก ภายในระยะเวลา 15 ปี โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ไม่แบ่งแยก เป็นสากล และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และครั้งนี้ ทางUN จึงอยากที่จะให้ทางท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้เชิญชวนเมืองในเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมโครงการ โดยเทศบาลนาดีเป็น 1 ใน 84 เมืองทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้ร่วมโครงการ และได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 เมืองของเอเชียและแปซิฟิก ในการเป็นเมืองนำร่องของโครงการ ซึ่งแผนงานที่วางไว้ของเทศบาลตำบลนาดีคือ การปรับปรุงแก้ไขในเรื่องน้ำเสียของคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ และจะต้องไม่มี

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว