เปิดแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ที่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.คอกกระบือ  นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”   เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย โดยมี นายสมนึก มีบริบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคอกกระบือ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมจำนวนมาก

footer_master

รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559– 2564) โดยมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ประกอบกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ จังหวัดสะอาด” โดยรณรงค์ให้ครัวเรือน ลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นํากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

footer_master

โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการจัดทําแผนปฏิบัติการ 60วัน “แยกก่อนทิ้ง”เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน มีการคัดแยกขยะ  ก่อนทิ้ง รวมทั้งทำให้หมู่บ้านหรือชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย มีการคัดแยกให้ถูกประเภท และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง   มีการจัดทําสัญลักษณ์การคัดแยกขยะแต่ละประเภท และในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ตลอดจนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  มีการประกาศกําหนดวัน เวลา ในการ เก็บขนขยะ โดยแยกตามประเภทขยะ นอกจากนี้ยังให้จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการรวบรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ได้จัดทําสรุปการ กําหนดวิธีการกําจัดขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่ (Cluster) อีกด้วย

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว