เปิดยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ

fm - ยืนยันสิทธิ1

วันที่ 3 ตุลาคมนี้ ถือเป็นวันแรกที่เทศบาลฯ เปิดให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่  เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ  โดยเปิดให้มายืนยันสิทธิตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร

ทั้งนี้เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงอย่างละ 1 ฉบับ  ประกอบด้วย    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในกรณีรับเงินโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  ส่วนในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจโดยแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเบี้ยยังชีพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ มาเพื่อดำเนินการแทนต่อไป  หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมโทร. 034 – 413691 ในวันและเวลาราชการ

fm - ยืนยันสิทธิ2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว