เปิดงาน “ตลาดริมคลอง พ่อพันท้ายนรสิงห์”

WEB-02

ตลาดพันท้าย1

ที่ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน่ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน การตลาด OTOP “ตลาดริมคลอง พ่อพันท้ายนรสิงห์” พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารพอร์โต้ชิโน่ เข้าร่วม

ตลาดพันท้าย2

นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด OTOP เพื่อยกระดับการบริหารจัดการทางด้านการตลาดเชิงธุรกิจ และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสาคร  โดยใช้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและเสริมสร้างโอกาสทางการตลาด เกิดการปรับตัวในการค้าเชิงธุรกิจที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ชื่องาน “ตลาดริมคลอง พ่อพันท้ายนรสิงห์”  โดยงานนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 3 พ.ย. 2562 ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน่  และมีผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 32 ร้าน , สินค้าจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและสัมมาชีพชุมชน จำนวน 6 ร้าน และสินค้าจากตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ จำนวน 4 ร้าน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า โดยมีทั้งของกินของใช้ให้ได้เลือกช้อปมากมาย

ตลาดพันท้าย3

ตลาดพันท้าย4

ตลาดพันท้าย5

ตลาดพันท้าย6

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว