เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  อบจ.สมุทรสาคร และวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  ได้จัดพิธีเปิดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2562  โดยมี นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะ จังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   คณะครู  และนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัด เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

footer_master

ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร   วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา  ระหว่างวันที่ 18 –  19 กุมภาพันธ์ 2562   ซึ่งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นั้น  เป็นวันมาฆบูชา  ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  โดยจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย    การทำบุญตักบาตร   เวียนเทียน  สมาทานศีล  ฟังธรรม  เจริญจิตภาวนา  และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

footer_master

สำหรับวันมาฆบูชา  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ หรือที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งประกอบด้วยเหตุอันน่าอัศจรรย์  4 ประการ คือ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 , พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว