เปิดงานสัปดาห์วันท้องถิ่นไทย

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการเปิดงานสัปดาห์วันท้องถิ่นไทย ขึ้นที่ จุดพักรถเดอะสเตชั่น ถนนพระรามสอง สมุทรสาคร เริ่มต้นได้มีการเสวนาในหัวข้อความก้าวหน้าของท้องถิ่นไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย, ดร.ประสบโชค นิ่มเรือง  อุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และนายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอกําหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย”เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการยกฐานะ ตําบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448นับเป็นจุดเริ่มต้น ของการกระจายอํานาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกําเนิดขึ้นของการปกครอง ส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

การเกิดขึ้นของ “สุขาภิบาลท่าฉลอม” นับได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจ การปกครองให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐาน การปกครองท้องถิ่นที่สําคัญอันนําไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยสอดคล้อง กับแนวนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

นับจาก พ.ศ. 2448 จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 114 ปี มาแล้ว และในประเทศไทย มีจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 7852 แห่ง มีพัฒนาการเติบโต ขึ้นมา จนเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน และสามารถแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด

ในปีนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันท้องถิ่นไทยเช่นทุกปี ที่ผ่านมา แต่ปีนี้พิเศษไปจากเดิม เพราะนอกจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจําปี 2562 ซึ่งมีจุดศูนย์กลางการจัดการอยู่ที่ วัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาครแล้วยังเป็นปีแรก ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดงาน “สัปดาห์วันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2562” ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 จํานวน 3 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ จุดพักรถ The Station Mahachai ถนนพระราม ๒ ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

การจัดงานจะแบ่งเป็น2 ส่วน ส่วนแรก จะเป็นการจัดเสวนาทางวิชาการ “ความก้าวหน้าของท้องถิ่นไทย อดีต-ปัจจุบัน” และการจัดแสดงนิทรรศการให้เห็นถึงภารกิจ ที่สําคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สอง ยังมีการจัดมหกรรมการแสดงสินค้า ช้อป ชิม โชว์ ร.ศ.124 ครบรอบ 114 ปีด้วย โดยมีสินค้าดี สินค้าเด่นจากที่ต่างๆ รวมไปถึงสินค้า จากตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ทั้งยังมีชุดการแสดงแสง สี เสียง จากนักเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมุนเวียนมาโชว์ความสามารถให้ได้รับชมกัน

 

footer_master footer_master footer_master

ธราธร/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว