เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

tp-เกษตรพัฒนา1

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดคลองตันราษฎร์บำรุง โดยมีสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ และวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมเพื่อมอบความรู้และข้อแนะนำดีๆให้กับผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งในตำบลเกษตรพัฒนามีประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุ ทั้งชายและหญิง ทั้งสิ้น 748 คน คิดเป็นร้อยละ 15.22 ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงที่จำเป็นต้องหาแนวทาง เพื่อดูและอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ สภาพสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุในตำบลเกษตรพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกษตรพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และช่วยกันดูแล

โดยในวันนี้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ต่อด้วยหัวข้อรู้ทันโรค รู้ไว้ จะได้ไม่ป่วย กินด้านโรค โภชนาการในผู้สูงอายุ และโรคในผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเป็นผู้บรรยายความรู้  จากนั้นมีการจัดกลุ่มในหัวข้อ ขยับกายสบายชีวี และการบำบัดความปวดด้วยเกลืออีกด้วย

 

tp-เกษตรพัฒนา2 tp-เกษตรพัฒนา3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว