เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีนีม่า เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ การปฏิวัติอาหาร The Food Revolution พร้อมด้วย นางละอออัญญา โพธิอนุศิษย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจน ครู อาจารย์ และนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมชม ภาพยนตร์เป็นจำนวนมาก

footer_master

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพให้ถูกวิธีอีกด้วย รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย

footer_master

ทั้งนี้สำหรับหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ที่สนใจเข้าร่วมรับชม จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีภาพยนตร์จำนวน 21 เรื่อง ซึ่งเป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ที่ผู้เชี่ยวชาญได้คัดเลือกมาจากหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนนาดา เยอรมนี สหรัฐอเมริกา เป็นต้น และได้แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร โทร.034-452122

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว