เทคนิคสมุทรสาครจัดแสดงผลงาน

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-เทคนิค1

งานการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 กันยายน โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีคณะครูอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมาศึกษาผลงานของพี่ๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา

โครงการที่จัดประกวดในครั้งนี้ จำแนกผลสิ่งประดิษฐ์ จำนวนทั้งสิ้น 244 ผลงาน  งานวิจัย 89 งานวิจัย และผลงานนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จำนวน 5 ผลงาน  และได้จำแนกออกเป็น 11 ประเภท คือ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ และสิ่งประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่น้องๆได้ตั้งใจคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานับว่ามีความน่าสนใจมาก แหลายชิ้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันได้ด้วย

งานนี้นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป                                                           

tp-เทคนิค2 tp-เทคนิค3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว