เตรียมทำถนนเอกชัยสายเก่า

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

การประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค.2055 ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ

โดยถนนที่กำลังจะมีโครงการเกิดขึ้นนี้ ก็คือ ถนนเอกชัยสายเก่า ที่เป็นทางขนานกับถนนพระรามสอง ก็คือเส้นหลังตำบลนาโคก ซึ่งใช้เป็นทางลัดทางเลี่ยง จากถนนพระรามสองได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ปริมาณการจราจรบนถนนพระรามสองคับคั่ง โดยโครงการที่จะทำนี้จะเริ่มตั้งแต่ ตำบลนาขวาง จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อยไปจนถึง ตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 11.4 กิโลเมตร ซึ่งจะขยายช่องทางจากเดิม 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร ให้สามารถรองรับปริมาณรถให้ได้มากขึ้นและสะดวกขึ้น  ทางกรมทางหลวงชนบท จึงได้ว่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบจากบริษัทเอกชน ให้ดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจถนนสายดังกล่าว พร้อมดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตั้งแต่เริ่มแรกและต่อเนื่องจนสิ้นสุดกระบวนการศึกษา เพื่อนำข้อคิดเห็นไปประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุด

 

 

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว