เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

AD WEB CCTV 14-6-60

s-อบรมดับเพลิง-01

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรม เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และผู้แทนสถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

s-อบรมดับเพลิง-02

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในสถานปรักอบการ นอกจากนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

s-อบรมดับเพลิง-03

สุเมธ /ภาพ/ข่าว