เกษตรสมุทรสาครแถลงข่าวการดำเนินงาน“โครงการ 9101

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

9101

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการแถลงข่าวของการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  นายอำนาจ  หนูทอง ประมงจังหวัด/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ  นายบุญลอย  ทรัพย์มา ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  และนายพูนศักดิ์  นิลเภตรา  เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ  ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้  โดยมีส่วนราชการ   เกษตรกร  และสื่อมวลชน   เข้าร่วมการแถลงข่าว

91011

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตร เป้าหมายพื้นที่ 9,101 ชุมชนทั่วประเทศ

91012

สำหรับจังหวัดสมุทรสาครได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560   ให้ดำเนินงาน“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ให้แก่เกษตรกรจำนวน 50 ชุมชน 73 โครงการ  โดยจำแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช จำนวน 27 โครงการ  ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 11 โครงการ  ด้านการจัดการศัตรูพืช จำนวน 1 โครงการ  ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 8 โครงการ  ด้านปศุสัตว์ จำนวน 1 โครงการ  ด้านประมง จำนวน 20 โครงการ  ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 5 โครงการ โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 17 ชุมชน 32 โครงการ อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 15 ชุมชน 21 โครงการ และอำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 18 ชุมชน 20 โครงการ โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

สุเมธ/ภาพ/ข่าว