อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

AD WEB NET 2

 

tp-อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์1

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่มีโครงการยกระดับศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นเพื่อเป็นการรักษาและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้มีความรู้เรื่องตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่

tp-อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์2

โดยผลลัพธ์ของโครงการนั้น คือ อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน หรือ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” แผนการดำเนินงานคร่าวๆ คือ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ สุขภาพปลอดภัย คุณภาพชีวิตของพนักงานและคนในชุมชนดี และลดข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร ซึ่งตัวชี้วัดจะมีด้วยกัน 5 มิติ คือ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ

tp-อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์3

                                                                                     เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว