อำเภอบ้านแพ้ว จัดกิจกรรม KICK OFF

AD WEB CCTV

fm - ผักตบ1

ที่บริเวณคลองตาสุน หมู่ที่ 7 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ  คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ซึ่งอำเภอบ้านแพ้วได้บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้แก่ คณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ และชมรมคนริมน้ำ เข้า ร่วม เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งได้สร้างปัญหาเป็นจำนวนมาก

fm - ผักตบ2

ร.ต.ท.ภพชนก ชรานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว เปิดเผยว่า พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว มีแหล่งน้ำปิดรวมทั้งสิ้น จำนวน 426 แห่ง และปัจจุบันดำเนินการจัดตั้งชมรมคนริมน้ำเรียบร้อยแล้ว จำนวน 102 ชมรม สมาชิกจำนวน 1,047 คน โดยพี่น้องทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน บริจาคสมทบทุน การจัดกิจกรรม (KICK OFF) โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ  คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ของอำเภอบ้านแพ้ว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในคลองตาสุน ในรูปแบบประชารัฐ  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรู้ถึงผลเสียของผักตบชวาและวัชพืช  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนเองเพื่อความยั่งยืน

fm - ผักตบ3

fm - ผักตบ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว