อบรม Young Smart Farmer รุ่น 4

vk young 4

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  จัดการอบรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer รุ่นที่ 4  ระยะที่ 1  โดยมีเหล่าเกษตรกรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  และมีนายธิตพล  เต่งเก้าประเสริฐ  จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มาร่วมทำกิจกรรม

vk young 1

สำหรับการอบรมในครั้งนี้  นับเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วิเคราะห์ตนเอง  ปรับแนวคิด  สร้างแรงจูงใจ  และจัดทำแผนที่กิจกรรม คือ แผนการผลิตและการตลาด  โดยจะมีการบรรยายในหัวข้อการสร้างเครือข่ายและการพัฒนาตัวเองสู่การเป็น Young Smart Farmer  และร่วมเสวนาในการสร้างเครือข่าย  และการพัฒนาเครือข่าย  Young Smart Farmer  ระดับจังหวัด

vk young 3

vk young 2

โดยมีตัวแทนด้านการพัฒนาสินค้าสู่ตลาด  ปลูกเอง  จำหน่ายเอง  มาร่วมในวงเสวนาด้วย  ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ได้ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer รุ่นแรกๆ ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ก้าวข้ามผ่านมาแล้ว  ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมได้รับประโยชน์และนำไปต่อยอดกับผลผลิตของตนเองให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว