อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย ในโครงการเทศกาลกินเจ 2562

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

มัคคุเทศน์1

นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย ในโครงการเทศกาลกินเจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีสมาชิกสภา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร

มัคคุเทศน์6

สำหรับโครงการดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนที่จะถึงงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีการถือศีลกินเจ แนะนำ ศาสนสถาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯและจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปอย่างดี ถูกต้องและทั่วถึง จึงได้จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยนี้ขึ้นมา โดยแบ่งออกเป็นการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งศึกษาดูงานในสถานที่จริง ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ประเพณี  และความเป็นมาของศาลเจ้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

มัคคุเทศน์3

มัคคุเทศน์4

มัคคุเทศน์5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว