อบรมเทคโนโลยีวางแผนครอบครัว

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-วางแผนครอบครัว1

นางเรณู ชูนิล สำนักงานอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พร้อมด้วยนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ หัวหน้าภาคชิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณสุข เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วม 100 คน

การจัดอบรมฟื้นความรู้ เรื่องเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครั้งนี้ เนื่องจากมีความสำคัญมากในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง คือการพัฒนาองค์ความรู้ และจัดเวทีวิชาการเพื่อให้บุคคลกรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังวิชาการที่ทันสมัย และทันเหตุการณ์ เพราะในปัจจุบันมีเวชภัณฑ์วามแผนครอบครัวชนิดใหม่ๆ นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย ซึ่งผู้รับบริการจำเป็นต้องมีความรู้และสามารถแนะนำได้

ดังนั้นจึงได้จัดอบรมฟื้นความรู้ เรื่องเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขึ้น เพื่อจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปแนะนำการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้รับบริการโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ และยังสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนจากการใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดต่างๆได้อีกด้วย

     

tp-วางแผนครอบครัว2

tp-วางแผนครอบครัว3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว