อบรมอาชีวอนามัย

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

นายพิริยะ ฉันทะดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้จัดขึ้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมจำนวน 150 แห่ง

การจัดโครงการครั้งนี้เนื่องด้วยสถิติการประสบอันตรายของจังหวัดสมุทรสาครยังมีอัตราที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการนำไปใช้ลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการปี 2562 ให้ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561

โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ การอบรมให้ความรู้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่สองคือจะให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เข้าไปให้คำแนะนำในสถานประกอบกิจการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้มากขึ้น และกิจกรรมที่สามจะเป็นการสรุปผลจากการดำเนินงาน ซึ่งนอกจากต้องการลดอัตราการประสบอันตรายให้ได้ร้อยละ 5 แล้วนั้น ยังต้องการให้สถานประกอบการได้วิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดอันตรายและการบาดเจ็บ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำอีก

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว