อบจ.สมุทรสาครจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน

AD WEB CCTV 14-6-60

s-อบรมส่งเสริมอาชีพ-01

ที่ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.สมุทรสาคร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

โดยทางด้านนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น  รู้วิธีการศึกษาตลาดเพื่อการผลิตสินค้าและพัฒนาปรับปรุงตามความต้องการของตลาด และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้เรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอาชีพได้หลากหลาย รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

s-อบรมส่งเสริมอาชีพ-02

s-อบรมส่งเสริมอาชีพ-04

s-อบรมส่งเสริมอาชีพ-03

สุเมธ /ภาพ/ข่าว