อบรมสื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

เมื่อ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น  ที่ครัวข้าวหอม ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการพิธีเปิดพร้อมด้วยสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  วิทยุ สื่อออนไลน์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและตำบล และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เข้าร่วมอบรม

นางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ  ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากรในหัวข้อ ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้ง ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง การรู้เท่าทันการเมือง  กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งในรูปแบบใหม่ ประเด็นตามสถานการณ์จากการตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สอบถามในประเด็นที่บางคนยังไม่เข้าใจเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว