อบรมผู้สูงอายุ

 

พี่เมธ อบรมผู้สูงอายุ1

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมสุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยใจเกินร้อย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสาคร และผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

พี่เมธ อบรมผู้สูงอายุ2

โดยทางด้านนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวทาง อบจ.สมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองให้กับผู้สูงอายุและเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งเพื่อเสริมทักษะทางความคิดและความจำให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้../

พี่เมธ อบรมผู้สูงอายุ3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว