อบรมผู้ประกอบการเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-อบรมผู้ประกอบการ-01

ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสุขอนามัยเรือขนถ่ายและท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ เพื่อยกระดับสินค้าสัตว์น้ำของไทย โดยมีนางอรวรรณ หลายประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประกอบการเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ เข้าร่วมการอบรม

s-อบรมผู้ประกอบการ-02

สำหรับการอบรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือขนส่งสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้ประกอบการสัตว์น้ำสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

โดยทางด้านนางอรวรรณ หลายประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร กล่าวว่า  มาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์เป็นด่านแรกที่รองรับสัตว์น้ำจากเรือประมง เพื่อทำการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำไปยังผู้บริโภค โดยมีเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ฯ จำนวน 18 ลำและท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 121 แห่ง ดังนั้น การขนถ่ายสัตว์น้ำอย่างถูกสุขอนามัย จึงเป็นขั้นตอนสำคัญและจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ที่มีหน้าที่กำกับดูแลโรงงานแปรรูปอาหารทะเลและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และกาญจนบุรี ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากกรมประมงในการส่งเสริมมาตรฐาน ด้านสุขอนามัยและการตรวจสอบย้อนกลับในสถานประกอบการเพื่อยืนยันสินค้าประมงส่งออกเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและไม่ได้เป็นสินค้าที่ได้จากการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเข้าใช้บริการ ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ำเว้นแต่จะได้จดทะเบียนเป็น เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ห้ามมิให้เรือประมงที่ทำการประมงพาณิชย์ขนถ่ายสัตว์น้ำออกจากเรือประมง ยกเว้นขนถ่ายไปยังเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เจ้าของท่าเทียบเรือประมงต้องจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำให้แก่ผู้ซื้อและส่งสำเนาให้กรมประมง เป็นต้น

s-อบรมผู้ประกอบการ-03

s-อบรมผู้ประกอบการ-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว