อบรมป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลในสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟังการอบรม

โครงการนี้ได้จัดขึ้นเนื่อง ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเกิดเหตุสาธารณภัยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านการอุตสาหกรรม การประมง และการเกษตร เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะในระหว่างเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ของทุกปี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้สูงสุดของปี เพราะอยู่ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน สภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงลุกลามอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหาย

ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมที่จะบริหารจัดการภัยเบื้องต้น จึงมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยน่าอยู่  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงภัยดังกล่าวจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  มีความตื่นตัวและพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และสามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อบุคคลรอบข้าง ครอบครัว และญาติพี่น้อง ต่อไป

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว