อบรมดูแลผู้ป่วย

AD WEB NET 2

tp-หลักสาม1

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์-อัมพาต ได้จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม โดยมีจิตอาสา  ผู้ดูแลผู้ป่วย และประชาชนที่มีความสนใจเข้ารับความรู้ ซึ่งสาเหตุที่มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมา เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบได้บ่อยและทำให้เกิดความพิการได้มาก องค์การอัมพาตโลก หรือWSO รายงานสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

tp-หลักสาม2

โดยในปี2556 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิดปัญหาทางกายที่เห็นได้ชัดเจนคืออ่อนแอลงครึ่งซีกแล้วทำให้เดินไม่ได้ หรือเดินไม่คล่อง เกิดภาวะที่ต้องพึ่งพาต่อครอบครัวของผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้ผลจากหลอดเลือดสมองยังทำให้เกิดปัญหาทางกายอื่นๆอีก เช่น การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน  ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวเกิดความเครียด เสียค่าใช้จ่ายสูง กระทบถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเองและคนในครอบครัว

tp-หลักสาม3

ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ ได้แก่ ภาวะความดันเลือด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หากสามารถลดพฤติกรรมหรือภาวะเสี่ยงเหล่านี้จะทำให้มีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตน้อยลง จากปัญหาดังกล่าว ทาง อบต.หลักสาม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่จิตอาสา ผู้ดูแลผู้ป่วย และคนที่สนใจเพื่อให้รู้เท่าทันโรคดังกล่าว และสามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้อง

                                                                                 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว