อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

AD-WEB-CCTV-20

fm - ธรรม1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  คณะครูโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร  ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 259 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   โดยมีพระภิกษุสงฆ์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆในครั้งนี้

สำหรับเนื้อหาในการอบรมนั้น เป็นการให้นักเรียนได้ฟังธรรมะ ฟังบรรยายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ เช่น  ศีล 5  เบญจศีล   เบญจธรรม    ฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ   ฟังนิทานธรรมะที่สอดแทรกสาระและความบันเทิงซึ่งทำให้ธรรมะนั้นน่าสนใจไม่เบื่อแถมยังเข้าใจง่าย  บรรยายเรื่องค่านิยม 12 ประการ  และเรื่องยาเสพติดที่เยาวชนไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว

fm - ธรรม2

ทั้งนี้น้องๆสามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และขัดเกลาให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

fm - ธรรม3

fm - ธรรม4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว