อบรมการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ( อนุกูลราษฎร์ )  นายชิงชัย   บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยมีนางถาวร  เทียนไพบูลย์ศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  และคณะครูของโรงเรียน เข้ารับการอบรม

footer_master

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นตามกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนยุคประเทศไทย 4.0  ให้มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ความสามารถ  ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องมีการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจว่า  มาตรฐานในกลุ่มสาร การเรียนรู้นั้น ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร ให้สมกับที่ประเทศชาติ มอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้ครู  ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ครูได้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์  ไทรเล็กทิม จากโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว