อบรมการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ประมง1

การจัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอกหลักสูตรมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง ได้จัดขึ้นที่สมาคมการประมงสมุทรสาคร  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และความสำคัญในการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง การเกิดโรคจากการปนเปื้อนสารเคมีและชีวภาพ ขั้นตอนการขอรับการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย

เรื่องนี้ทางกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ได้เห็นความสำคัญที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมงให้กับเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือประมงพาณิชที่มีขนาดเรือตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ให้มีความรู้และความเข้าใจในประกาศกรมประมง และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย

ทั้งนี้ก็เพื่อให้สัตว์น้ำที่ได้จากเรือประมงทุกลำมีความปลอดภัย สด สะอาด คงคุณภาพที่ดีเยี่ยมไปจนถึงผู้บริโภค และอย่างยิ่งสมุทรสาครเป็นเมืองประมง มีสินค้าประมงส่งออก เรื่องความปลอดภัยในสัตว์น้ำจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของเรือประมงจะต้องตระหนัก

 

tp-ประมง2 tp-ประมง3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว