อบรมการดูแลผู้สูงอายุ

tp-ดูแลผู้สูงอายุ1

โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ได้จัดขึ้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหลัก5 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลัก 5 เนื่องจากทางเทศบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อจะได้เข้าไปเยี่ยมบ้าน ดูแล ช่วยเหลือ ด้านสุขภาพ และจิตใจของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการหรือทุพพลภาพ หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง โดยการสร้างสุขภาวะต่างๆของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทักษะดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจ การป้องกันโรคของผู้สูงอายุ การคุ้มครองดูแล และเฝ้าระวังเตือนภัย การจัดบริการและการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ เพราะว่าตอนนี้ ผู้สูงอายุเริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และส่วนมากก็จะมีโรคภัยตามมา เช่น เบาหวาน โคเลสเตอรอลสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคซึมเศร้า และยังพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ก็มีโอกาสเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อความพิการหรือทุพพลภาพมากขึ้นตามไปด้วย  ดังนั้น การที่ต้องจัดทีมเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลคนกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญมาก เพราะคนที่อยู่ในวัยนี้ต้องการได้รับการดูแลอย่างดี และต้องดูแลกันในระยะยาว เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็ง สุขภาพใจที่เป็นสุข

tp-ดูแลผู้สูงอายุ3 tp-ดูแลผู้สูงอายุ2

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว