อบรมการจัดการของเสียอันตรายชุมชนสำหรับท้องถิ่น

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ห้องประชุมสาครบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   นายมณฑล     ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการจัดการของเสียอันตรายชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี   เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน

footer_master

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561  โดยเฉพาะการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดบรรจุสารเคมีหรือกระป๋องสเปรย์ต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ   ซึ่งยังคงพบการทิ้งปะปนขยะทั่วไปและตกค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆจำนวนมาก  ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากขาดความร่วมมือของภาคประชาชนในการคัดแยกขยะ และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตราย

footer_master

ทั้งนี้ อบจ.สมุทรสาคร จึงได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีการดำเนินงานด้านการคัดแยกขยะ เก็บรวบรวม และกำจัดของเสียอันตรายชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน กฎหมาย ตลอดจนเทคนิคปฏิบัติในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว