อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่บริเวณถนนเอกชัย  นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และข้าราชการในสังกัด อบจ. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในกิจกรรมจิตอาสา โดยให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บวัชพืช เก็บขยะ ตัดหญ้าบนเกาะกลางถนนเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงนำไม้และเชือกมาผูกยึดกับต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโต    ไม่ให้ล้ม เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนและมีลมแรง อาจทำให้ต้นไม้เอนเอียงล้มตายได้

footer_master

สำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ของ อบจ.สมุทรสาครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในกิจกรรมจิตอาสา ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรักษ์องค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามา ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว