อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

s-อบรมผู้สูงวัย-01

ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดโสภณาราม(วัดบ้านขอม) ดาบตำรวจประสงค์   โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกสภา  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสาคร  และผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วม

s-อบรมผู้สูงวัย-02

โดยทางด้านนายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายส่วนใหญ่มักเป็นไปในทางเสื่อมลง  ปัญหาสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุอาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร  จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพภาวะทางกาย และพัฒนาจิตใจให้มีความสุข ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

s-อบรมผู้สูงวัย-03

s-อบรมผู้สูงวัย-04

s-อบรมผู้สูงวัย-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว