อนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน

ADS-WEB-NET POST WEB 390

s - อบรมธรรมชาติ-01

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกโดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกและคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์เข้าร่วม

s - อบรมธรรมชาติ-02

นายเกษม สุขใจ ปลัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าการจัดโครงการอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนหันมาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชุมชนและประชาชนต่อไป

s - อบรมธรรมชาติ-03

s - อบรมธรรมชาติ-04

s - อบรมธรรมชาติ-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว