อนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

fm - หลักประกัน1

นายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร     เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร   โดยในที่ประชุมได้มีการขออนุมัติ 11  โครงการที่ทางหน่วยงานต่างๆร้องขอมา เพื่อของบประมาณสนับสนุนไปดำเนินการ

fm - หลักประกัน3

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการไปแล้ว   และวันนี้คณะกรรมการกองทุนฯ ก็ได้มาพิจารณา     อีกครั้งหนึ่ง  อาทิ โครงการคัดกรองส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุขเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยมีโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นผู้เสนอขอโครงการ   โครงการอาหารสะอาดผ่านมาตรฐานผู้บริโภคปลอดภัยเขตเทศบาลฯ   มีโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นผู้เสนอขอโครงการ  และโครงการวัยเรียนพิชิตโรคอ้วนลงพุง มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเจษฎาเวชการ เป็นผู้เสนอขอโครงการ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯจะนำทั้ง 11 โครงการเสนอไปยังนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เพื่ออนุมัติงบประมาณต่อไป

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว