หนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - หนังสือ1

ที่ห้องศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนวัดนางสาว  นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในกิจกรรม หนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน พร้อมด้วย  นายอภิชาต โพธิ์ถนอม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งได้มีนางพรรณี  ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาวให้การต้อนรับ  พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 140 คน

fm - หนังสือ4

สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในกิจกรรม หนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ในกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน เพื่อนำหนังสือที่ได้รับการคัดสรรจากอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK PARK) ไปหมุนเวียนให้บริการในแหล่งเรียนรู้ของพื้นที่เครือข่าย เพื่อให้การใช้ทรัพยากรด้านหนังสือเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นการกระจายโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เครือข่ายหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสืออย่างเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจึงได้นำหนังสือจำนวน 300 เล่ม มามอบให้เพื่อเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่านในแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทำที่คั่นหนังสือแฟนซี  และการทำไดอารี่หรรษาอีกด้วย

fm - หนังสือ3

fm - หนังสือ2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว