หนองพะอง ตลาดต้องชม

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 16 มีนาคม ที่ตลาดน้ำหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดตลาดต้องชมภายใต้แนวคิด “เที่ยวชิมชิว ตลาดต้องชม สไตล์หนองพะอง” ครั้งที่ 1 โดยมีนายบรรพต  จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์  พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนราชการ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

นายสมคิด  จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะตลาดต้องชม ซึ่งเป็นแหล่งในการทำมาค้าขายที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ กระทรวงพาณิชย์ได้มีโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยง  การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานตลาดต้องชมในภาคกลางให้มีอัตลักษณ์ มาตรฐานและสร้างการรับรู้   การมีอยู่ของตลาดต้องชม และสร้างให้เป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และผลักดันสู่ระดับนานาชาติ

สำหรับ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในตลาดต้องชม ภายใต้แนวคิด “เที่ยวชิมชิว ตลาดต้องชม สไตล์หนองพะอง ครั้งที่ 1” ตั้งแต่วันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ที่ตลาดน้ำหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยภายในตลาดต้องชมแห่งนี้จะมีพี่น้องประชาชน เกษตรกร ในพื้นที่นำผลผลิตทางการเกษตร  สินค้าท้องถิ่น สินค้า OTOP  สินค้าจากโรงงาน  อาหารและขนมไทยๆ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การเขียนลายและจำหน่ายเครื่องเบญจรงค์  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะยกระดับมาตรฐานตลาดน้ำหนองพะอง ให้มีอัตลักษณ์ มาตรฐานและสร้างการรับรู้การมีอยู่ของตลาดต้องชมในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจุดหมายใหม่ในการรองรับนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งตลาดน้ำหนองพะองเป็นตลาดต้องชมในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นแหล่งค้าขายของพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืน ต่อไป

 

 

footer_master footer_master

ธราธร/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว