ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

vk ส่งเสริมพัฒนา 4

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  จัดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ในกิจกรรมประเมินศักยภาพและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีเหล่าผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม

vk ส่งเสริมพัฒนา 3

การอบรมในวันนี้จะมีการบรรยายถึงเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาระบบบัญชีกลุ่ม  เรื่องการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  เรื่องการพัฒนากลุ่มเพื่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ  รวมถึงมีการดำเนินการประเมินศักยภาพกลุ่ม  และจัดทำแผนการพัฒนากลุ่มต่อด้วย

vk ส่งเสริมพัฒนา 2

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือ  ข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน  อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ก็คือ  ผู้ผลิต  ผู้บริโภค  และนักวิชาการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง  และแสดงเครื่องหมายการรับรองคุณภาพ  ส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย  เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงเน้นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

vk ส่งเสริมพัฒนา 1

โดยหลังจากที่ผู้เข้าอบรมได้ร่วมฟังการบรรยายแล้ว  จะได้นำข้อมูลความรู้ที่ได้มาร่วมกันหารือประเมินศักยภาพของกลุ่ม  และวางแผนการพัฒนากลุ่มต่อไปได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว