ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียให้กับสถานศึกษา

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - น้ำเสีย1

ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียให้กับ สถานศึกษา โดยมี ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารจากสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 150 ท่าน

fm - น้ำเสีย2

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เพื่อให้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา  สาเหตุ ผลกระทบ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย  และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวว่า  จังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเครือข่ายภาคประชาสังคม สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียนั้น จังหวัดสมุทรสาครได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพน้ำประจำสายคลอง 6 คณะ ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองสี่วาพาสวัสดิ์  คลองมหาชัย คลองสุนัขหอน คลองครุและคลองดำเนินสะดวก  และได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย การควบคุมแหล่งกำเนิดทั้งโรงงาน ชุมชนและภาคการเกษตร การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการน้ำ   การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ดังนั้นเพื่อให้การจัดการน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัด กิจกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียให้กับสถานศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีความสำคัญและเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับสถานศึกษา เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นการสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

fm - น้ำเสีย3

fm - น้ำเสีย4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว