ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

AD WEB NET 20-5-60

พี่เมธ อบจ1

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ2560ในกิจกรรมเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่พร้อมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้าร่วม

พี่เมธ อบจ2

สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของประชาธิปไตยและการบริหารบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบประชาธิปไตยรวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนเพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยให้โรงเรียนนำไปเป็นแบบอย่างต่อไป

 

สุเมธ/ภาพ/ข่าว