สัมมนาพลังงานแสงอาทิตย์

          ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดสัมมนาโครงการพลังงานสีเขียว เพื่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า   ในหัวข้อเรื่องการสนับสนุนการติดตั้งและใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้กับอุตสาหกรรม เนื่องจากที่ผ่านมาแผนพัฒนาระยะกลาง ได้มีการมุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและสนับสนุนพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ เช่น การผลิตเอทานอล  และไบโอดีเซลจากสาหร่าย  การผลิตน้ำมันจากชีวมวลและเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนาต้นแบบ Green City และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน 

โซล่าเซลล์

          ส่วนแผนพัฒนาในระยะยาวนั้น  จะส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  รวมถึงการขยายผล Green City และพลังงานชุมชน และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ส่งออกเชื้อเพลิงชีวภาพ และการส่งออกเทคโนโยลีพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน โดยรณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้พลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและพลังงานมาให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมสัมมนา 

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว