สัปดาห์ต้อหิน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

สัปดาห์ต้อหิน

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 มีนาคม โรงพยาบาลสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันต้อหินโลก ขึ้นเพื่อให้ผู้มารับบริการด้านสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องต้อหิน ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน และผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง โรคต้อหินที่มีความผิดปกติ ได้รับการนัดตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคในระยะแรก

ซึ่งต้อหินเป็นโรคของดวงตาที่พบบ่อยในสถานบริการสุขภาพเป็นโรค เรื้อรังและมีอันตรายรุนแรงถึงขั้นตาบอดถาวร การเกิดโรคเกิดจากมีการทําลาย ของเส้นใยประสาทบริเวณขั้วประสาทตา ทําให้ผู้ป่วยสูญเสียลานสายตาและระดับของ สายตา ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่จะรักษาให้สายตากลับมาดีได้เหมือนเดิม จากสถิติ องค์การอนามัยโลกรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคตาพบว่าโรคต้อหินเป็นสาเหตุอันดับที่ 2 ของอาการตาบอดทางโรคตาทั่วโลก สอดคล้องจากการศึกษาด้านระบาดวิทยาทางด้าน จักษุวิทยาในประเทศไทยและสถิติผู้ป่วยทางจักษุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาครพบว่า โรคต้อหินเป็นสาเหตุอับดับที่ 2 ที่ทําให้ผู้ป่วยเกิดภาวะตาบอด การตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินในระยะแรกเป็นการป้องกันหรือชะลอการดําเนินของ โรคที่สําคัญที่จะช่วยไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะตาบอด ทางกลุ่มงานจักษุวิทยาและกลุ่มการ พยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการสัปดาห์วันต้อหินโลก” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ความตระหนักใน การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะตาบอดจากโรคต้อหิน “ต้อหิน ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกัน ตาบอดได้”

 

สัปดาห์ต้อหิน2 สัปดาห์ต้อหิน3 สัปดาห์ต้อหิน4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว