สอบธรรมศึกษา ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - วัดเจษ1

ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ในวันนี้ได้มีการเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  ชั้นโท  และชั้นเอก  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทั้ง 3  โรงเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  และโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา  รวมทั้งหมด 847  คน  โดยจะทำการสอบทั้งหมด 4  วิชา  ได้แก่  วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม  วิชาธรรมวิภาค  วิชาวินัยบัญญัติ  และวิชาพุทธประวัติ  โดยการสอบในวันนี้ก็เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดนำมาใช้ทำข้อสอบ   ซึ่งน้องๆนักเรียนทุกคนต่างก็ตั้งใจทำข้อสอบกันเป็นอย่างมาก

fm - วัดเจษ2

สำหรับการสอบธรรมศึกษา นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งเป็นการวัดผลการศึกษาของนักเรียนในวิชาพระพุทธศาสนาที่ได้จากการเรียนรู้ในระยะเวลาที่ได้เรียนมา  ว่าได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด และยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รู้ถึงหลักทางพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

fm - วัดเจษ3

fm - วัดเจษ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว