สอนการแสดงหลวง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ได้มีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแสดงหลวงสำหรับนักเรียน โดยมีคณะครู อาจารย์ และเด็กนักเรียนเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากดร.ธีรพัฒน์ ทองนิ่ม อาจารย์จากสถาบันพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงหลวง มาเป็นวิทยากรในการสอนขั้นตอนของการแสดง ทั้งบทร้อง และท่าทาง ซึ่งการแสดงหลวงที่นำมาสอนนั้น มีอยู่ 2 ชุด คือ โมงครุ่ม และกุลาตีไม้ โดยชุดการแสดงหลวงที่เห็นอยู่ในขณะนี้ คือ กุลาตีไม้ ที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่สำคัญคือ ไม้ไผ่ 2 อัน ที่จะใช้มาตีกันให้เกิดจังหวัดประกอบกับท่าทางและบทร้อง  ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมทั้งครูก็สนใจด้วย เพราะน้อยคนที่จะรู้จักการแสดงในชุดนี้

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น ก็เป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระดนตรี สาระนาฎศิลป์ และสาระพลศึกษา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อส่งเสริมการใช้กิจกรรมเข้าจังหวัดมาบูรณาการกับการแสดงของไทยในราชสำนัก ซึ่งจะสร้างความสนุกไปพร้อมๆกับ ความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียงสามัคคี และเข้ากับ อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ที่จะต้องธำรงความเป็นไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบไทยๆ แต่งกายไทย กินอาหารไทย แสดงและเล่นแบบไทย พูดจาไพเราะอ่อนหวาน กิริยามารยาทนอบน้อม ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

 

footer_master footer_master footer_master

ธนพงศ์  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว