สสจ.อบรม อสม. เน้นหญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับไอโอดีนและธาตุเหล็ก

tp-ตั้งครร1

โครงการอบรมพัฒนาความรู้แกนนำ อสม.เรื่องพัฒนาการเด็กสมวัยใสใจเรื่องไอโอดีนและการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ ได้จัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มี อสม.ในพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมรับความรู้  โดยในครั้งนี้จะเป็นการประชุมเพื่อให้ อสม.ได้ทราบเกี่ยวกับประโยชน์และความจำเป็นของไอโอดีนและธาตุเหล็กที่หญิงตั้งครรภ์จำเป็นต้องได้รับ ไอโอดีน จะเป็นส่วนประกอบหลักของธัยรอยด์ฮอร์โมน ที่จะควบคุมปฏิกิริยาในการทำงานของอวัยวะต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา การขาดสารไอโอดีนจะส่งผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านสมอง สติปัญญา การเจริญเติบโตของร่างกาย รวมถึงความพิการแต่กำเนิด อาจทำให้สมองถูกทำลายอย่างถาวร

ส่วนการขาดธาตุเหล็กจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้ง การคลอดก่อนกำหนด ทารกในครรภ์น้ำหนักน้อย อาจตกเลือดจนเสียชีวิต  หญิงตั้งครรภ์จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องรับธาตุอาหารทั้งสองอย่างครบถ้วน โดยทั่วไปผู้ใหญ่มีความต้องการสารไอโอดีนประมาณ 100-150 ไมโครกรัมต่อวัน ขณะที่หญิงตั้งครรภ์มีความต้องการมากกว่า 175 ไมโครกรัมต่อวัน การขาดธาตุอาหารทั้งสองตัวนอกจะทำให้คลอดก่อนกำหนดหรือแท้งบุตรแล้ว ยังทำให้ทารกเกิดมามีความพิการแต่กำเนิด มีสติปัญญาต่ำ หูหนวก เป็นใบ้ แขนขากระตุก ตาเหล่ เดินท่าทางผิดปกติ เจริญเติบโตช้า

ดังนั้น อสม. ของแต่ละพื้นที่ควรดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับธาตุอาหารทั้งสองตัวนี้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะมีวิตามินที่จำเป็นต่อหญิงตั้งครรภ์แจกให้ตาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ และต้องแนะนำให้ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะผักใบเขียว

 

tp-ตั้งครร2 tp-ตั้งครร3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว