สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจำปี 2560

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ได้รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560   จังหวัดสมุทรสาคร  ทั้ง 3 อำเภอ   มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 816 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย   ติดอันดับที่ 12 ของประเทศ   ส่วนกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี  รองลงมาคือกลุ่มอายุ  5 – 9  ปี และ 0- 4 ปี    ซึ่งอำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร   รองลงมาคืออำเภอบ้านแพ้ว  และอำเภอกระทุ่มแบน

footer_master

สำหรับอากาศประเทศไทยในปัจจุบัน ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปมากฟ้าฝนสามารถตกได้ในทุกฤดูกาล  เพราะฉะนั้นยุงจะชุกชุมตลอดทั้งปี  ประชาชนควร ป้องกันตนเอง ที่บ้านหากพบแหล่งน้ำขังเป็นที่เพาะพันธุ์ชั้นดีของยุงลาย    ควรป้องกันให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก ด้วยการเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก  เก็บขยะภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย   และเก็บน้ำปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ได้

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว