สรรพากรให้ความรู้นักเรียน

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-สรรพากร1

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 ร่วมกับ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การให้ความรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา  ณ ชั้น 2 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีผู้เข้ารับฟังการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 185 คน วิทยากรในการให้คำบรรยายครั้งนี้นำโดยนักตรวจสอบภาษีชำนาญการ เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษีอากร ตระหนักในหน้าที่ในฐานะประชาชนชาวไทย สร้างและพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดความรับผิดชอบอย่างเป็นขั้นตอน

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย มีการถามตอบคำถามและรับของรางวัลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับฟัง

 

tp-สรรพากร2 tp-สรรพากร3

เอเซีย/ ภาพ  ธัญลักษณ์ / ข่าว