“สมุทรสาครยืน 1” มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดของประเทศ ผู้ว่าฯเร่งปูพรมมาตรการป้องกัน

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

ไข้เลือดออก1

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เชิญหน่วยงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สาธารณสุขทั้ง 3 อำเภอ และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเร่งรัดมาตรการดำเนินงานไข้เลือดออกจังหวัดสมุทรสาคร

ไข้เลือดออก3

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตอนนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย สถิติจำนวนผู้ป่วย 486 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน  โดยในที่ประชุม ได้มีการกำหนดถึงมาตรการป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มมากขึ้น  เน้นให้เดินหน้ากำจัดยุงลายโดยการพ่นหมอกควัน พ่นละอองฝอยทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร เน้นโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และวัด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 – 30 พฤษภาคม 2562 , เน้นมาตรการ 6 ร. ประกอบด้วย โรงเรียน , โรงพยาบาล , โรงธรรม , โรงแรม , โรงงาน และโรงเรือน จะต้องไม่มีแหล่งที่น้ำสามารถขังได้ เพราะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชั้นดี ทุกคนจะต้องช่วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดยุง , ทุกหมู่บ้านต้องทำป้ายประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกและให้ประชาชนตระหนักรู้ในการป้องกันโรค  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือหากพื้นที่ไหนไม่มีเสียงตามสาย ผู้นำชุมชนต้องทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรถแห่  นอกจากนี้จังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก กลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องไปทำความเข้าใจให้พวกเค้าเห็นความสำคัญของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ต้องทำป้ายรณรงค์เป็นภาษาพม่า ซึ่งตอนนี้ทุกหน่วย ทุกฝ่าย และประชาชน ต้องช่วยกันในเชิงรุก เพราะอันดับ 1 ของประเทศในการพบผู้ป่วยและพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องเล่นๆ และช้าไม่ได้ที่จะร่วมมือร่วมใจกันป้องกัน

ไข้เลือดออก2

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กำหนดวันคิ๊กออฟกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดสมุทรสาคร จะเริ่มปฏิบัติการปูพรมทั้งจังหวัดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ โดยวางเป้าหมายว่าภายใน 45 วัน  การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสมุทรสาครต้องลดลง  และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามจริง ห้ามปกปิดข้อมูล

ไข้เลือดออก5

ส่วนวิธีสังเกตอาการว่า ตัวเราจะเป็นไข้เลือดออก หรือสงสัยว่าจะเป็นหรือไม่   โดย นายแพทย์ โกเมน คงสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์เขต 5 กรมการแพทย์  ได้เปิดเผยว่า อาการผู้ป่วยจะมีไข้สูงประมาณไม่เกิน 5 วัน  ซึ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หากป่วยมีไข้สูงโดยไม่ทราบสาเหตุ จะต้องมาพบแพทย์ให้เร็วที่สุด  เพื่อที่จะได้มีการคัดกรอง  และเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ไข้เลือดออก4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว