สถาปนากรมทหารสื่อสารปีที่ 93

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-ทหาร1

พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลัย และบวงสรวงดวงพระวิญญาณต่อหน้าพระรูปพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารสื่อสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบปีที่ 93 โดยมีรองผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับหน่วย และเหล่าทหารสื่อสารของค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารนี้ เป็นวันสำคัญเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและพระปรีชาญาณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ที่ได้ทรงก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น และในโอกาสนี้ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้อ่านสาร์นของเจ้ากรมการทหารสื่อสาร โดยกล่าวว่า เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยพระปรีชาญาณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 93 ในโอกาสนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่ได้ทรงก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้นมา เพื่อเป็นหน่วยที่มีความสำคัญของอีกหน่วยหนึ่งของกองทัพบก ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ด้านการสื่อสารให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี จนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของทหารสื่อสารทุกนาย

ซึ่งในปี 2560 นี้ ทางเจ้ากรมการทหารสื่อสาร ก็ต้องการที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปของเหล่าทหารสื่อสารและกรมการทหารสื่อสาร ขอให้กำลังพลของเหล่าทหารสื่อสารทุกนาย ร่วมกันปฏิบัติตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อกองทัพบก เพื่อพัฒนาเหล่าทหารสื่อสารให้มีศักยภาพและทันสมัย

 

 

tp-ทหาร2 tp-ทหาร3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว